Vad är svensk kultur?

Vad är svensk kultur?

Vad är kultur?

Kultur kommer från latinets cultura som betyder odling, bearbetning eller bildning. Grovt indelat kan kultur innebära antingen något konstnärligt eller levnadsmönster som överförs socialt. Ett exempel på det är midsommar där den yngre generationen tar efter den äldre kring mat, midsommarstång och lekar.

I begreppet levnadsmönster ingår även språk, konst, värderingar och institutioner. Kulturvetenskap behandlar detta mycket intressanta och breda ämne genom att bland annat undersöka vårt beteendemönster, klädsel, religion. ritualer samt normer, värderingar och lagar. Kultur kan också användas för att dela in och klassificera ett samhälle både materiellt och genom symboler. När kulturvetare i Sverige använder begreppet kultur görs det antingen via det humanistiska kulturbegreppet eller genom det samhällsvetenskapliga.

Något levande

Kultur är något levande och utvecklande, men som har utgångspunkt i äldre seder och bruk. Den ständiga diskussionen om vad som är svensk kultur utgår inte sällan från vad vi ser med ögat eller hör. Några exempel är just konsten, maten och dansen kring midsommarstången eller granen. Det vi gör, hör eller ser är ett resultat av vad som har skapats fram under en lång tid. Som med allt som växer och odlas är kulturen i ständig förändring. Vissa länder ligger närmare varandra kulturmässigt än andra. World Values Surveys, WVS har sedan 1980-talet undersökt värderingar hos människor i över 100 länder och där framkommer att svenskar är relativt radikala.

Svenskarnas kulturella inställningar

Enligt den kulturella kartan från år 2015 utmärker sig Sverige genom att ligga högt på både y-skalan, som mäter sekulariserade och rationella värderingar, samt på x-skalan, som uppskattar hur mycket vi prioriterar ekonomisk och fysisk säkerhet. När det handlar om hur traditionella eller sekulariserade vi är ligger vi nära samma siffra som Japan och Estland. Enligt kartan som baserats på svar från undersökningar med det svenska folket värdesätter vi inte religion och familjerelationer lika högt som i Quatar och Ghana. Vi har heller inga problem med skilsmässor, abort eller homosexualitet. Inte heller är den nationella stoltheten särskilt stor i Sverige jämfört med länder som USA och Colombia.

Självförverkligande är viktigt

Tillsammans med Kanada är Sverige det land som mest värdesätter möjligheten till självförverkligande. Det kan höra samman med de lösa attityderna till religion och familjeband. Vi tänker i högre utsträckning på vad vi själva vill göra och bli än tar hänsyn till familjetraditioner eller lever ett liv i enlighet med exempelvis Guds vilja. Skalan visar att vi inte behöver oroa oss för ekonomisk överlevnad tack vare vårt välfärdssystem samt att vi känner oss trygga och säkra fysiskt. Istället har vi möjlighet att engagera oss i frågor som miljö och jämställdhet, vilka är viktiga i vår kultur. Vi har också en hög tillit till andra människor. Våra värderingar kan dock anses som extrema i andra delar av världen.

Traditioner är en del av kulturen

Att sammanfatta vad som är svensk kultur leder till slutsatsen att det både är lätt och svårt. Anledningen är att så mycket ryms inom kulturbegreppet, men vår kultur finns överallt i vardagen – i mötet mellan människor, hur du tänker och din attityd. Jämlikhet, rättvist tänkande, allemansrätten och vårt tackande i affären. Det är också folkdräkter, julsånger, skolavslutningar, Pippi Långstrump och Lucia. Kulturen grundar sig i våra värderingar och därför är det ofta enklare att anamma nya traditioner från personer som har liknande värderingar. I vår kultur ligger även öppenhet och tillit till andra, därför måste vi också våga släppa in och bekanta oss med det som känns ovant. Det kan bli en del av vår kultur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *