Nyhetsbrev för alla i CPLs nätverk.

Missa inte konferensen Nordic Urban Laboratory 2016

CPL logo

Missa inte konferensen Nordic Urban Laboratory 2016!

Nu var det ett tag sedan det kom något nyhetsbrev från Cultural Planning Laboratory, men det innebär inte att det inte sker saker.

CPL har medverkat till att den andra nordiska konferensen om cultural planning kommer till stånd. Den första ägde rum i Köpenhamn 2014 under tre intensiva dagar och var både välbesökt och intressant.

Nu är det dags igen. Den 6-8 april äger Nordic Urban Laboratory  2016 rum i Borås och Göteborg.

Under tre dagar får du en möjlighet att få ta del av cultural planning initiativ runt om i Norden och Europa.  Nordic Urban Laboratory presenterar  metoder, processer och verktyg  som gör det möjligt att arbeta med kultur som en integrerad del av planering och utveckling av stadsdelar, kommuner och städer.

Dessa tre dagar erbjuder en överblick över aktuella trender inom området och visar hur urban utveckling och kulturella processer kan samverka.

Tag chansen att ta del av intressanta föreläsare och delta i workshops!

Christina Hjorth
christina.hjorth@comhem.se
0705-59 10 03

Nordic Urban Laboratory logo

Nordic Urban Laboratory 2016

Register now to take part in the second Nordic Urban Laboratory gathering in Borås/Gothenburg 6-8 April.

Three days to get an overview of cultural planning initiatives in Europe and Norden. Get to know the methods, the processes and the tools needed to work with cul­ture as an integral part of planning and development of neighborhoods, rural communities and cities.

For more information, please download attached conference program.
 
To register: http://www.trippus.net/urbanlaboratory

For more information: http://www.vgregion.se/kultur/nordicurbanlab

Practical information:: Participation for three days, 1000 SEK, (NGO, students and artists 500 SEK). The fee covers participation, lunch and dinner during the conference.

Se programmet i PDF-format.

Växjö kommun på gång med Cultural planning

Växjö kommun vill öka medborgarnas inflytande i stadsplaneringen och genomför 2016 en Cultural planning-process. Genom det regionala projektet ”Kulturella noder och regional utveckling” är förhoppningen att fler kommuner i regionen vill docka på egna processer och samverka. Ett seminarium anordnas den 4 mars med titeln Hur arbetar vi tvärsektoriellt i den offentliga samhällsplaneringen?

Kultur men hur – ny studie?

Sara Ekelund har gjort ett examensarbete vid Blekinge Tekniska Högskola med titeln "Kultur men hur?"

Studien har genom en fallstudie av Tjörns kommun studerat om cultural planning kan vara en användbar metod för att förbättra medborgarnas deltagande och inflytande i den översiktliga planeringen.

Studien visar att Tjörns kommun har nått fler människor genom tillämpningen av cultural planning-metoden vid en jämförelse mellan antalet medborgare som lämnade synpunkter vid samråd och utställning och de som medverkade genom övriga dialogaktiviteter som kommunen genomförde. Tillämpningen av cultural planning har bidragit till att de frågor som varit viktigast för medborgarna fått en betydande påverkan på översiktsplanen.

Översiktsplaneprocessen har haft många inslag av kommunikativ planering även om den representativa demokratin utgjort ramen. Studien visar att i det studerade fallet har cultural planningmetoden bidragit till att medborgarnas deltagande och inflytande i översiktsplaneprocessen förbättrats i jämförelse med om endast de enligt plan-och bygglagen lagstadgade formerna av medborgardeltagande ägt rum.
 

December 2014

Logotyp.
Nyhetsbrev december 2014

Intresset för stadsutveckling ökar

Förskolabarn.

Nu går året mot sitt slut. Det känns som om intresset för stadsutveckling bara ökar. Allt fler verksamheter och aktörer involveras i arbetet med att förnya våra stadsmiljöer och tätorter. Inte minst engagerar sig medborgarna alltmer i dessa frågor vilket märks runt om i landet.

Det har varit ett intensivt år med många konferenser. Vi rapporterar om en del av dem i detta nyhetsbrev. Ny kunskap rapporterar vi också om i form av aktuella rapporter.

Vi vill gärna ha fler medlemmar till Föreningen Cultural Planning Laboratory.  CPL är en plattform för att tillhandahålla kunskap och erfarenhetsutbyte. Vi arrangerar mötesplatser kring Cultural Planning och ger regelbundet ut detta nyhetsbrev för att informera om den utveckling som sker inom området.

Att bli medlem kostar 100 kr för privatpersoner och 500 kr för kommuner, landsting och företag. Betalning sker på bankgiro 237-1615.

Urban Nordic Camp 2015

Markera redan nu 16-18 september 2015 i almanackan. Då går den nordiska konferens av stapeln, som kommer att äga rum i Göteborg och Borås.

Det är en uppföljning av den konferens som hölls i maj i Köpenhamn i maj 2014. Cultural Planning Laboratory är tillsammans med KIT Köpenhamns Internationella Teater en av initiativtagarna och en samarbetspartner.

Tanken är att skapa en årlig nordisk mötesplats som kommer att äga rum i ett nordiskt land varje år. Västra Götalandsregionen kommer att vara huvudman för konferensen i Sverige. Den genomförs i samarbete med Göteborgs stad, Borås stad, Stadsmuseet och Kultur i Väst. Programmet skapas av en nordisk styrgrupp med representanter från de nordiska länderna. Vi får anledning att återkomma till detta i nästa nyhetsbrev.

Men redan nu kan vi säga att det blir en spännande och matnyttig konferens för dem som är intresserade av kultur och samhällsutveckling.

Att fånga Lekebergs själ

Jessica Nolin

Jessica Nolin har skrivit ett intressant arbete om ett cultural planning projekt i Lekeberg kommun. Det en C-uppsats i Kulturgeografi gjord på Örebro universitet  2014.  Lekeberg är en kommun i Örebro län med cirka 7300 invånare.

Jessica Nolin ville undersöka om cultural planning som samhällsutvecklingsmetod var möjlig att applicera på Lekebergs kommun. Vilka effekter kunde uppstå i kommunen och vilka problem och motgångar kan man möta under ett sådant arbete.

Vi har gjort en längre intervju med Jessica, vilken återfinns på hemsidan. Där kan du även ladda ner hennes C-uppsats.

Samverkan är vårt förnamn

”Samverkan är vårt förnamn” är namnet på en rykande färsk rapport från Kultur i Väst som belyser hur kommuner i Västra Götalandsregionen ser på kulturens roll i samhällsutvecklingen.

Kultur i Väst har genomfört olika kartläggningar i regionen av strategiskt kulturarbete, kulturplaner, gjort djupintervjuer och redogör också i ett kapitel för den rapport som Cultural Planning Laboratory gjort om arbetet med elva kommuner. Resultatet är en intressant nulägesanalys som ger en unik inblick i kommunernas arbete och förhållningssätt.

Rapporten innehåller också en analyserande text av Jenny Johannisson, docent på Högskolan i Borås, med lång erfarenhet av det kulturpolitiska fältet. Hon påpekar bland annat att kommunernas roll blir alltmer att lyfta fram det unika och särskiljande.

Hållbar plattform för Stadsutveckling

De statliga myndigheterna ägnar sig också åt tvärsektoriellt samarbete. Boverket har fått ett uppdrag att skapa en plattform för hållbar stadsutveckling tillsammans med Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. Det är en fortsättning på de insatser som tidigare gjorts för att främja en hållbar utveckling av städer, tätorter och bostadsområden.

Syftet är ökad samverkan, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

Det här uppdraget kommer att involvera många aktörer.  I kontakter med arbetsgruppen har vi förstått att man är medveten om de kulturella resursernas viktiga roll i stadsutvecklingen och kommer att beakta detta i arbetet.

Städernas och tätorternas särprägel

Nu har arbetet med ett nytt nationellt arkitekturprogram startat. Programarbetet leds av Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson och ska vara klart i oktober 2015.

I en artikel i Sydsvenskan skriver han: I det nya programmet kommer man se städernas särart som en tillgång.
De senaste veckorna har programgruppen rest runt i landet och haft dialogmöten i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå.

Man har valt att ha en bredare dialog, där inte bara fackfolk bjuds in att delta. I Göteborg var Cultural Planning Laboratory på plats och kunde med glädje notera att Christer Larsson talade både om särprägel och helhetssyn. Programmet har arbetsnamnet ”Gestaltad livsmiljö,” och vill visa att människan skall vara i centrum. Kanske är det nu dags för ett mer holistiskt och demokratiskt synsätt i arkitekturpolitiken. Om ett år får vi svaret när det nya programmet är klart.

CPL lämnade över rapporten ”Vi fångade platsens själ” till programgruppen och påpekade samtidigt att Sverige egentligen har ganska få storstäder, bara fyra stycken med fler invånare än 200.000. (Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala) och ett tiotal ytterligare med runt 100.000. Det är viktigt att den nya arkitekturpolitiken omfattar både små och stora orter, både stad och land.

Umeå och de kulturella resurserna

Simon Roos och Henrik Martén från Kultur i Väst.

Simon Roos och Henrik Martén från Kultur i Väst, var två av deltagarna på SKLs årliga kulturkonferens.

SKLs årliga kulturkonferens hölls i Umeå 6 -7 oktober. CPL fick chansen att  inför ett par hundra deltagare från hela Sverige presentera det arbete med cultural planning som pågått och fortfarande pågår i Västra Götalandsregionen. Temat för konferensen var kommunikation och samverkan, vilket stämmer väl överens med cultural planning tanken.

Ett par veckor tidigare hade konferensen ”The Impact of Culture” också ägt rum i Umeå. Den arrangerades av Kulturrådet tillsammans med Tillväxtverket och flera andra mydigheter den 23–24 september.

För er som inte kunde delta så har tidningen PLAN kommit ut med ett specialnummer, nr 5-2014, som innehåller dokumentation från konferensen. Det går även att läsa ett sammandrag av konferensen på Tillväxtverkets hemsida.

Modernismen i Bergslagen

Vardagsrum.

Christina Hjorth medverkade på ett seminarium om Modernismen i Bergslagen, där tre olika län deltog, Värmland, Västmanland samt Dalarna. Deltagarna fick lyssna till en föreläsning om cultural planning. I seminariet deltog länsantikvarier, stadsarkitekter, byggnadsantikvarier, politiker, kulturutvecklare med flera. Läs mer om seminariet på Länsstyrelsen i Värmlands hemsida.

Till sist vill vi bara önska er ett

GOTT NYTT ÅR!

Augusti 2014

CPL logotyp.

Nyhetsbrev augusti 2014

Ett nyhetsbrev från Cultural Planning Laboratory.

Välkomna till föreningen Cultural Planning Laboratory!

Nu startar vi upp nyhetsbrevet igen efter en varm och solig sommar.

Sommaren blev en välbehövlig paus efter en ovanligt intensiv vår där mycket hände kring cultural planning. Metoden och det synsätt den representerar ser ut att närma sig ett genombrott. I maj ägde två stora konferenser rum som speglade det ökade intresset för kultur i samhällsutvecklingen. Det var spännande att få ta del av alla idéer och allt arbete som äger rum både i Norden och resten av världen. Läs mer om dem nedan.

Det blir fler och fler kommuner som närmar sig det här sättet att arbeta. Här i nyhetsbrevet tar vi upp Pajala, Växjö och Borås som fortsätter sitt arbete.

Det behövs nätverk och mötesplatser där det ges möjlighet att utbyta erfarenheter och tankar.  Ett sådant forum är den förening som vi startat under namnet Cultural Planning Laboratory. Den är tänkt att ha en samlande funktion som bidrar till att utveckla nya metoder och sprida de erfarenheter och den kunskap som skapas.

Du som läser det här nyhetsbrevet och vill stödja arbetet är välkommen att bli medlem. Det kostar 100 kronor för privatpersoner och 500 kronor för företag, kommuner, föreningar och övriga och organisationer. Läs mer om hur du blir medlem!.

Vänliga hälsningar

Christina Hjorth
ordförande för föreningen
Cultural Planning Laboratory
christina.hjorth@comhem.se
0705-59 10 03

Nordic Urban Camp – Metropolis 2014 i Köpenhamn

Trevor Davies.

Trevor Davies, ansvarig för konferensen Metropolis 2014 och konstnärlig ledare för Köpenhamns Internationale Teater.

Den 21–23 maj samlades cirka 180 engagerade urbanister, konstnärer, tjänstemän, arkitekter, forskare och politiker på Refshalöen i Köpenhamn för ett tre-dagars seminarium. Tre händelser hade blivit en - Metropolis Laboratory som äger rum vartannat år och arrangerades för femte gången inrymde denna gång också det internationella festivalnätverket in-situ samt det helt nystartade Nordic Urban Camp.

Idén om återkommande möten föddes på det nordiska möte som hölls i Göteborg och på Tjörn 2012. Då framfördes önskemål om en nordisk plattform.

Läs Christina Hjorths rapport från konferensen.

Mapping Culture - Communities, Sites & Stories i Coimbra, Portugal

Nancy Duxbury, koordinator för konferensen i Coimbra, hälsar välkommen.

Nancy Duxbury, koordinator för konferensen i Coimbra, hälsar välkommen.

Konferensen Mapping Culture: Communities, Sites and Stories ägde rum i Coimbra 28-30 maj. Universitet i Coimbra är ett av Europas äldsta universitet som grundades redan 1290. Där finns CES Centrat för sociala studier, med en forskargrupp som ägnar sig åt städer, kultur och arkitektur. Ansvarig koordinator var Nancy Duxbury. (Några av er kanske härde henne när hon föreläste på det internationella seminarium som hölls på SKL om cultural planning hösten 2009.)

Konferensen samlade 190 deltagare från 28 länder - en blandning av forskare, arkitekter, konstnärer, stadsplanerare, kulturtjänstemän och konsulter.

Syftet med konferensen var att presentera och diskutera nya sätt att involvera konstnärlig kompetens och allmänhet i kulturell kartläggning, ”mapping”.

Läs Christina Hjorths rapport från konferensen.

Tredje gången gillt för Uppsala läns landsting…

Uppsala läns landsting fortsätter också sitt cultural planning arbete. Den 3 juni ordnades en ny seminariedag om cultural planning på Wiks slott, Det var tredje gången som man ordnade ett seminarium om detta och det ser ut som om intresset bara ökar genom att det blir fler deltagare varje gång.

Den här gången fick deltagarna förutom att höra om metoden också en genomgång av cultural planning-kartläggningen i Haparanda av etnolog Sophie Nyblom som berättade om sitt arbete.

Maria Håkansson, forskare och lektor vid Urbana och regionala studier, KTH, talade om hållbarhet, kulturarv och konsumtion. Hon analyserade dessa begrepp och lyfte fram den kulturella aspekten av hållbar utveckling.

Föreningen Cultural Planning Laboratory

Vår helt nybildade förening har börjat ta sina första stapplande steg.

Ett styrelsemöte hölls den 12 augusti. Styrelsen arbetar för att finna en finansiering för verksamheten. Det innebär bland annat att behålla hemsidan som en kunskapsplattform, att ge ut nyhetsbrev om hur arbetet med cultural planning går vidare i Norden, samt att med verka till mötesplatser i form av konferenser både på nationell och nordisk nivå.

Föreningen har också fått sina första medlemmar men det behövs ju fler. Så alla som vill stödja arbetet med att sprida och utveckla cultural planning kan betala in medlemsavgiften på bankgiro: 237-1615. Enskilda medlemmar betalar 100 kr, företag, kommuner och organisationer betalar 500 kr.

Läs mer om hur du blir medlem!.

Pajala är klar med sin kartläggning

Pajala arbetar med cultural planning och har nu genomfört sin kartläggning. Resultatet redovisades för allmänheten under Pajala marknad. Arbetsgruppen hade ett tält där man presenterade sitt arbete på stora skärmar och visade ett bildspel som skildrade Pajala ur ett kulturellt perspektiv. De berättade också om metoden och om hur man gått till väga.

Pajala marknad är ett välbesökt arrangemang som också inrymde en Pride-festival. Intresset var stort bland allmänheten för att ta del av det arbete man gjort.

I oktober kommer Pajala kommunstyrelse att få en genomgång av arbetet, men innan dess ska politiker och arbetsgrupp hinna med ett studiebesök på bland annat Tjörn för att ta del av deras erfarenheter som cultural planning kommun.

Pajala kommun har fått stöd från Norrbottens läns landsting för arbetet. Cultural planning finns med i landstingets kulturplan. Ansvarig för satsningen är Elisabeth Lax, divisionschef kultur och utbildning, på Norrbottens läns landsting.

Ringsberg i Växjö kartläggs för utveckling

Växjö startar ett cultural planning-projekt i Ringsberg-området. Det är konsultbyrån Volante som fått uppdraget som beräknas vara klart under 2015.

Förhoppningsvis kommer man att få en kartläggning av stadsdelen som kan utgöra en plan för den framtida utvecklingen. Erica Månsson, kulturchef i Växjö, är nöjd med att arbetet med cultural planning nu kommer igång.

Skulpturbiennalen i Norrby

I Borås har man just invigt sin årliga skulpturbiennal. Den genomförda cultural planning-processen i Norrby inrymde ett förslag om att införliva stadsdelen i biennalen och så har nu skett med lyckat resultat.

Här är ett citat ur recensionen skriven av Håkan Nilsson, Svenska Dagbladet torsdagen den 21 augusti:

Borås biennal rör sig bort från finrummet

Var börjar och slutar någonting? När jag söker mig förbi ödetomter och över en huvudled för att leta efter ”Hus 261” i Norrby, en stadsdel i miljonprogramsanda bakom Textile fashion center, känns det som om inte bara centret, utan hela staden vänder ryggen till. Härifrån är det inte ens möjligt att se det neonöga Bo Christian Larsen installerat på centrets skorsten och som nu blickar ner över Borås. Men även här finns en skulpturtradition att ta tillvara, vilket Lars-Åke Åberg också lyckas med. Abstrakta kompositioner och lekvänliga skulpturer i ett område konstälskare sällan vallfärdar till.
Kontrasten till den nyfixade industribyggnaden nedanför är total. Och viktig. Med placeringen i Norrby börjar skulpturbiennalen problematisera sin egen historik av att röra sig inne i stadens finrum. En sorts självkritisk hållning som är nödvändig om biennalen skall hållas levande.

Alltså: använd inte nästa skulpturbiennal som dragplåster för någon nybyggd galleria eller liknande. Låt istället konsten hitta vägar genom sociokulturella, ekonomiska och geografiska barriärer. Det tjänar alla på.

Skulpturbiennalen i Borås pågår till den 14 september.

Intresserad av fler konferenser om städers utveckling?

City Link Congress - Cities, Culture and Sustainability äger rum den 12 september i Hamburg. Teman som kommer att tas upp är bland annat hållbarhet, stadsutveckling och gräsrotsinitiativ. Konferensen är en fortsättning på Think Space Conference, som hölls i Malmö, Odense och Aalborg förra året.

Läs mer om City Link Congress - Cities, Culture and Sustainability (PDF).

Nordisk konferens nästa år igen

Planering pågår för att genomföra nästa steg i Nordic Urban Camp. Tanken är att konferensen ska hållas i Sverige.

Vi återkommer i nästa nyhetsbrev om detta!

Dokumentation från Nationella nätverket i Borås den 12-13 september 2013

Hej!

Den 12–13 september bjöd det nationella nätverket för cultural planning in till seminarium i Borås. Fokus för mötet var cultural planning kopplat till sociala processer och stadsutveckling.

Dokumentationen från nätverksmötet är nu färdig och finns tillgänglig på Cultural Planning Laboratorys hemsida.

Att fånga platsens själ - logotyp.

Christina Hjorth: Nu är tiden mogen

Intresset för cultural planning sprider sig. Från Haparanda till Malmö. Från Åbo och Sibbo i Finland till Sogn och Fjordane i Norge. Tiden är helt enkelt mogen för en mer holistisk, kulturell och medborgarvänlig samhällsplanering. Exakt det som cultural planning erbjuder.

Lia Ghilardi : Hållbara städer är inkluderande

Städer kan erbjuda något för alla, men enbart om de är skapade av alla. Det var Lia Ghilardis budskap när hon pratade om behovet av samverkan mellan olika professioner. En samverkan som inte alltid är så enkel att få till.

Joakim Forsemalm: Culture planning på privat initiativ

I Floda utanför Göteborg har privata entreprenörer och fastighetsägare initierat ett cultural planning-projekt. Etnologen Joakim Forsemalm berättade om ett förnyelsearbete i två olika hastigheter.

Christina Hjorth: Lokal förankring avgörande

Projektledaren Christina Hjorth sammanfattade erfarenheterna från tre års arbete med Cultural Planning Laboratory. Projektet har gjort cultural planning till en del av utvecklingsprocesserna i flera västsvenska kommuner – och nätverket har en fortsatt viktig roll att fylla.

Bengt Wahlgren: Cultural planning kräver tid

När Bengt Wahlgren hörde talas om cultural planning blev han genast intresserad och bestämde sig för att introducera metoden i Borås.

Britt-Inger Lindqvist: Ny stolthet i utsatt område

Stadsdelen Norrby i Borås har haft rykte om sig att vara ett problemområde med hög arbetslöshet och stor otrygghet. Ett treårigt cultural planning-projekt har gett en nyanserad bild och skapat en ny stolthet bland invånarna. Britt-Inger Lindqvist berättade om hur det gått till.

Veronica Moraeus och Christina Axelsson: Culture planning stöd i stadsplanering

Borås stad planerar ny bebyggelse på Norrby. Veronica Moraeus och Kristina Axelsson berättade om hur cultural planning hjälper till i det arbetet.

Panelsamtal: Involvera människorna i utvecklingen

Konstnärens roll, kommunal organisation, bilden av Norrby och kultur som aspektpolitik. Det var några av ämnena under paneldebatten.

Avslutande Diskussion: Från nationellt till nordiskt

Det finns ett stort värde i att det nationella nätverket för cultural planning blir nordiskt. Det var kontentan av den avslutande diskussionen på nätverksmötet. Och processen är i gång med att ansöka om medel.

Läs hela dokumentation på Cultural Planning Laboratorys hemsida.

Nyhetsbrev juni 2013

CPL nyhetsbrev.

Nyhetsbrev juni 2013

Ett nyhetsbrev från Cultural Planning Laboratory.

Byt perspektiv!

I Skien i Norge omvandlas bakgårdar till mötesplatser.

Om du reser runt till olika platser och bara stannar där en kort tid så får du ändå en distinkt känsla för den platsen. Rätt eller fel går inte att säga. Din uppfattning kopplas till det du upplever. Men du kan även vid ett hastigt besök komma i kontakt med det vi kallar platsens själ.

Jag mötte det häromveckan i norska Skien, (Ibsens födelsestad) där de just nu genomför ett spännande projekt med att omvandla bakgårdar. Med hjälp av konst och grönska har de skapat nya mötesplatser och scenrum. Magisk och vackert. Det har blivit väl använda rum som gett nytt liv åt ett helt kvarter.

På Köpenhamns Internationella Teaters lilla takterrass fick jag några dagars senare en känsla av Köpenhamns själ genom att betrakta ett mångfacetterat och skiftande taklandskap. Staden förvandlas och antar en annan skepnad.

Genom att vi byter perspektiv förändras välbekanta platser och vi får tillgång till dolda skatter.
Det händer en del just nu på cultural planning-fronten. Vi får anledning att återkomma till det i nästa nyhetsbrev till hösten. Till dess vill jag bara önska er en skön sommar.

Christina Hjorth
projektledare för Cultural Planning Laboratory
christina.hjorth@comhem.se

0705-59 10 03

Nationellt nätverksmöte: Sociala processer och stadsutveckling

Logotyp för Att fånga platsen själ.

Det nationella nätverket för cultural planning bjuder in till ett seminarium i Borås den 12–13 september. Fokus för mötet är cultural planning kopplat till sociala processer och stadsutveckling.
Borås har genomfört sin första cultural planning-process i den mångkulturella stadsdelen Norrby och skrivit en rapport om detta. Nu berättar de på plats om resultatet.

Ett mer detaljerat program med flera presentationer kommer i slutet av juni. Seminariet inleds med lunch den 12 september och avslutas vid ungefär samma tid den 13 september.

Avgift: 1 500 kr inklusive luncher och middag.
Anmäl gärna intresse redan nu! Definitiv anmälan i augusti.
Kontakt: britt-inger.lindqvist@boras.se, 033 35 76 18.

Rapport om erfarenheter från Cultural Planning Laboratory

Cultural Planning Laboratory har nu funnits i tre år. Resultatet av det arbetet håller nu på att sammanfattas i en rapport som kommer att vara klar till det nationella nätverksmötet i Borås i september.

– Redan nu framgår det hur viktigt det är med den politiska förankringen i de kommuner som vill arbeta med metoden, säger Christina Hjorth, projektledare för Cultural Planning Laboratory.

Lyckad cultural planning-process i Borås

Borås, vy inifrån bibliotek?

Borås stad har arbetat med cultural planning 2011–2013, en satsning som nu har resulterat i förslag på åtgärder för att utveckla stadsdelen Norrby.

– Resultatet av arbetet kommer att presenteras på det nationella nätverksmötet i september (se annan plats i nyhetsbrevet), men redan nu kan man konstatera att arbetssättet fått ett genomslag i staden, säger Britt-Inger Lindqvist, projektledare för cultural planning i Norrby.

Erfarenheterna kommer även till nytta i det fortsatta arbetet med hållbar stadsutveckling i Borås.

Läs mer om cultural planning i Borås.

Tjörn går vidare med cultural planning

Tjörn och havet.

Så här skriver Tjörns kommun på sin hemsida:

"Cultural planning håller på att implementeras i kommunens alla verksamhetsområden och är applicerbar inte minst i arbetet med översiktsplanearbetet. Genom att ta till vara på och använda de resurser Tjörn har i form av ett stort föreningsliv, många företagare, kulturarbetare/kulturresurser och övriga kompetenser kan Tjörn utvecklas till att bli en plats där många vill leva, bo och verka på."

– Nu arbetar vi med genomförandet av Översiktsplan 2013, som också är en handlingsplan för cultural planning-arbetet i Tjörn, säger Tinna Harling, planarkitekt i Tjörns kommun.

– Vi har också tagit fram en rapport som handlar om Tjörn 2025 med Tjörnbornas tankar om framtiden. Samtidigt har vi påbörjat arbetet med internutbildning av kommunens anställda i cultural planning-metoden.

Tjörn har nu valt att fokusera cultural planning-arbetet på några pågående projekt, såsom ett strategisk bostadsprogram och i utvecklingen av turismen.

Läs mer om cultural planning i Tjörn.

Cultural planning i Uppsala län

Som ett led i arbetet för att erbjuda en attraktiv livsmiljö i Uppsala län, vill Kultur i länet (kulturförvaltningen vid Landstinget i Uppsala län) sprida kunskap om cultural planning och stödja de kommuner i länet som vill använda metoden.

Dels anordnas i år två regionala nätverksträffar för kommuner och andra aktörer i länet som arbetar med eller intresserar sig för cultural planning. Syftet är att utbyta erfarenheter och information om vad som är på gång inom området.

Dels planeras ett seminarium på grundläggande nivå om cultural planning och hur man kan arbeta med metoden, riktat till politiker och tjänstemän i länet, för att skapa en gemensam kunskapsbas.
Enköping är den kommun i Uppsala län som i nuläget är mest aktiv vad gäller cultural planning. Där planerar man bland annat att använda metoden för att främja en mer positiv utveckling av en stadsdel i Enköpings stad.

Läs mer om cultural planning i Uppsala län.

Cultural planning i Norge

Norsk kulturforum är en landsomfattande organisation för att främja kulturlivets betydelse i samhällsutvecklingen. De har nu börjat arbeta med cultural planning i ett pilotprojekt i Sogn og Fjordane fylkeskommun (landsting). De har även gjort ett studiebesök i Storbritannien med fem kommuner för att studera metoden.

Läs mer om cultural planning i Norge.

Cultural planning i ny bok

I boken "The Value of Arts and Culture for Regional Development. A Scandinavian Perspective", en utökad och omskriven nordisk version av Kulturens Kraft, ingår kapitlet "Finding the Spiritus Loci: Culture Planning in the Kronoberg Region".

Läs mer i flyern om boken.

Fritidsledare intresserade av samhällsutveckling

Den 14 oktober ordnar Fritidsforum en konferens på temat community work i Göteborg.
Det finns klara kopplingar till cultural planning och metoden kommer också att presenteras på konferensen.

Läs mer på Fritidsforums hemsida.

Januari 2013

Logotyp för nyhetsbrev.

Nyhetsbrev januari 2013

Nu inleder vi ett nytt år med cultural planning!

Intresset sprider sig. Behovet av en fördjupad identitet blir allt starkare i en tid av likriktning. Cultural planning är ett demokratiskt verktyg som kan ge kvalitet i processen med att utveckla en kommun.

Glädjande nog inser fler och fler kommuner detta. Läs exempelvis nedan om hur Ale kommun har tagit med metoden i sin nämndplan för detta år.

I år börjar också några kommuner i Norge att arbeta med cultural planning. Vi berättar mer om det i ett kommande nyhetsbrev.

Vi hörs och ses under året!

Christina Hjorth
projektledare för Cultural Planning Laboratory
christina.hjorth@comhem.se
0705-59 10 03

Cultural planning tar fart i Ale kommun

Ale kommun, som varit med i Cultural planning laboratory från starten, har nu kommit en bit på väg. Efter flera års förankringsarbete, där arbetet har legat hos Kultur och Fritid, har nu kommunstyrelsen tagit med en text i sin nämndplan för 2013.

Biblioteket i Nödinge.

I ett hörn av biblioteket i Nödinge kan besökare läsa alla synpunkter som kommit in om sin ort.

En bidragande orsak till att frågan kommit så här långt, tror vi är den insats som Kultur och Fritid gjorde under våren. Ale kommun har ortsutvecklingsmöten på 10 orter varje vår och höst då politiker möter allmänheten. Det är väl förankrade träffar som genomförts i många år.

Under våren var vi med på alla tio möten och genomförde en kart-enkät som exempel på hur intressant det kan vara med samhällsplanering. Alla fick en karta över sin ort, där de skulle markera tre positiva och tre negativa platser samt med några få ord förklara varför. Dessutom fick man berätta hur man vill att utvecklingen ska se ut på sin egen ort fram till år 2017.

Sättet att jobba med samhällsplanering blev väldigt uppskattat och begreppet cultural planning fick ett ”ansikte”. Just nu turnerar karta och texter på våra bibliotek, sammanställt av samhällsplaneringsavdelningen. De finns även på kommunens hemsida.

Ragnhild Kappelmark, enhetschef allmänkultur, kulturskola, Ale kommun

Så här skriver kommunstyrelsen i sin nämndplan:

"10. Att fånga Ales själ
- Ett Cultural planning-projekt
Det är viktigt att det offentliga rummet är till för alla. Ett led i att göra kommunen attraktivare är att lyfta fram orternas identitet och bakgrundshistoria. Cultural planning är en metod för att tillvarata kulturella resurser och att arbeta mer strategiskt och integrerat med kulturfrågor i samhällsplaneringen. Platsens själ och attraktivitet samt medborgarnas egen kreativitet står i centrum för arbetet.
En viktig del i sammanhanget är att Cultural planning-processen sker sektorsövergripande och har en tydlig prägel av medborgardialog.
Uppdrag:
Utred på vilket sätt Cultural planning kan stärka Ale kommuns identitet ur ett kommunikationsperspektiv respektive hur metoden kan integreras i den översiktliga planeringen (ÖP)."

Problem vid genomförandet av cultural planning

Sara Karlsson.

Sara Karlsson läser kandidatprogrammet Kultur på Göteborgs Universitet. Under hösten gjorde hon praktik på Kultur i Väst och tog då fram rapporten "Drar vi åt samma håll?" som handlar om cultural planning.

- Jag är intresserad av vad det är som gör att en metod fungerar mer eller mindre bra. Eftersom implementeringen av cultural planning verkade gå olika fort fram i olika kommuner kände jag att det fanns något att undersöka.

Läs hela intervjun och ladda ner rapporten på Cultural planning laboratorys hemsida.

Utbildningsdag i cultural planning för Kultur i Väst och Västarvet

Den 14 december hade Västarvet och Kultur i Väst en gemensam fortbildningsdag om metoden cultural planning. Vi var cirka 30 personer som fick veta mer om vad metoden går ut på, hur den har används i översikts- och detaljplanarbetet på Tjörn samt hur den har använts i en kommunplan för Falköping. Vi avslutade dagen med att diskutera hur vi kan använda metoden i vårt arbete.

Anita Larsson Modin, Västarvet

Barnen valde lekplats i Borås

Lekplatsbeskrivning.

Den lekplats som vann.

Under två veckor i höstas har barn mellan 4 och 12 år varit med och röstat på sin kommande favoritlekplats. Valet genomfördes som ett riktigt val, med valplakat och röstsedlar, och administrerades av Valnämnden.

Se fler valplakat på lekplatsvalets hemsida.

Norrbys ”nobelpris” delades ut till stadsdelens hjältar

Jan Louis som vann Fredspriset.

Jan Louis vann Fredspriset

Årets entreprenör, årets fredspris, årets kulturpris och årets miljöpris var utmärkelserna när Borås Stad och AB Bostäder anordnade Nobelmiddag för stadsdelen Norrby i december. Initiativet till den lokala Nobelfesten kommer från personalen på Mötesplats Norrby.

- Vi vill lyfta fram allt det positiva som görs här på Norrby och uppmuntra fler att engagera sig, säger ungdomssamordnare Anders Johansson.

Vinnarna i de fyra kategorierna får priser som kommer stadsdelen Norrby till nytta. Det var fyra vinnare som vann Norrbypriset: Jan Louis som vann Fredspriset, Abdullah Warsame som vann Miljöpriset, Hawa Ismail som vann Entreprenörspriset och Jackie Ohlsen som vann Kulturpriset.

Läs mer om arbetet i Borås i vår intervju med Britt-Inger Lindqvist.

Nationellt nätverksmöte i Uppsala

Den 1-2 november 2012 stod Kultur i länet värd för höstens möte med Nationella nätverket för Cultural Planning. I nätverket ingår för kommuner, regioner/landsting samt andra aktörer som arbetar med eller planerar att arbeta med cultural planning.

Nu finns de flesta föreläsarnas presentationer samt ett översiktligt referat från nätverksträffen tillgängligt.

Sprid vårt nyhetsbrev

Skicka gärna vidare detta nyhetsbrev till intresserade kollegor. Om de är intresserade av att bli prenumeranter kan de bli det genom att fylla i formuläret längst ned på hemsidan. Där kan man även avanmäla sig.

Nästa nyhetsbrev utkommer i mars. Skicka oss gärna tips!

Oktober 2012

CPL nyhetsbrev huvud

Nyhetsbrev oktober 2012

Nu lyser flitens lampa igen, när hösten tar fart med lysande färger och klara dagar. ”Nu är den stolta vår utsprungen, den vår de svage kalla höst.” skrev Karlfeldt.

Ibland bjuder vädret på lite regn också, i sanningens namn.

Intresset för cultural planning sprider sig i landet. Det är lite gräsrotrörelse över metoden, kanske för att behovet av helhetssyn och fördjupning i samhällsutvecklingen upplevs mest på lokal nivå. Den dagliga debatten präglas av sakfrågor och ägnas nästan aldrig åt visioner och framtidstankar. Ändå behöver vi det mer än någonsin. För många kommuner är det en fråga om överlevnad.

Intresset för cultural planning sprider sig också i Norden och vi har kontakt med både Norge, Danmark och Finland. Det får vi anledningen att återkomma till längre fram

Christina Hjorth
projektledare för Cultural Planning Laboratory
christina.hjorth@comhem.se
0705-59 10 03

Workshop med Lia Ghilardi på Nääs slott

 Marie Bergdahl.

Medlemmar i nätverket Cultural Planning träffades i september på Nääs slott där Lia Ghilardi höll en workshop om cultural planning. Läs Marie Bergdahls referat från Lias besök.

Cultural planning och medborgardialog på Tjörn

I arbetet med en ny översiktsplan har Tjörn kartlagt medborgarnas bild av kommunen. Nu visas Tjörns själ - dess tillgångar och brister - i en utställning på Tjörns bibliotek. Kartläggningen kommer nu att fortsätta i de olika förvaltningarna. Se bildspelet och läs om arbetet för dagens och framtidens Tjörn.

Om cultural planning i Framsidan

Framsidan, en tidning som ges ut av Kultur i Väst för att främja biblioteksutveckling, skrev om cultural planning i nummer 2 i år.  Temat var kulturturism och bland artiklar om Läckbergeffekt och vampyrer fanns även Cultural Planning Laboratorys intervju med Franco Bianchini.

Nationellt nätverksmöte i Uppsala

Det har blivit dags för höstens nätverksträff för det Nationella nätverket för Cultural Planning och den här gången är det Kultur i länet, Landstinget i Uppsala län, som står värd. Det blir två intensiva dagar med föreläsningar, exempel och workshops som Du inte ska missa. Bifogat hittar du inbjudan med program och information om anmälan. Inbjudan finns även på www.lul.se/culturalplanning

Vi gratulerar Århus - Europas kulturhuvudstad 2017

Det är extra spännande tycker vi, som fick ta del av Trevor Davies föredragning på det nordiska nätverksmötet i april i år. Århus har ju ett tydligt cultural planning perspektiv i sin ansökan. Det blir första gången som en stad av den storleken arbetar med metoden i full skala. Göteborg har försökt, men har hittills valt att arbeta med metoden på stadsdelsnivå. Besök Århus hemsida.

Sprid vårt nyhetsbrev

Skicka gärna vidare detta nyhetsbrev till intresserade kollegor. Om de är intresserade av att bli prenumeranter kan de bli det genom att fylla i formuläret längst ned på hemsidan. Där kan man även avanmäla sig.

Nästa nyhetsbrev utkommer i början av december. Skicka oss gärna tips!

Juni 2012

CPL nyhetsbrev huvud

Nyhetsbrev juni 2012

Hej och välkomna till det andra nyhetsbrevet från nätverket Cultural Planning Laboratory. Cultural planning är en metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken och nätverket erbjuder kommuner i i Västra Götaland stöd i deras arbete med metoden. För närvarande deltar ett tiotal kommuner, alla fyra kommunalförbund, Västarvet samt Kultur i Väst.

Francho Bianchini om okarinor och kartläggningar

 Staffan Melin.

I detta nyhetsbrev vill vi dels tipsa om vår intervju med Franco Bianchini, frontfigur inom cultural planning. För honom är cultural planning ett verktyg för både demokrati och hållbarhet.

Nytt kulturpolitiskt program i Skara med cultural planning

Skara har använt sig av cultural planning för att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program. Läs vår intervju med projektledaren Jan-Erik Augustson.

Cultural planning så in i Norden

På Kultur i Västs hemsida finns det en mängd material om och dokumentation från det nordiska cultural planning-mötet på Göteborgs Stadsmuseum den 25-26 april. Du kan bland annat se och lyssna till alla föredrag!

"Sacco-modellen" i Halland

Halland arbetar med en stor kartläggning av deras kulturella resurser. Christer Gustafsson och hans kollegor tillämpar "Sacco-modellen" för att hitta kreativa kluster i området. Han föreläste också på nätverksträffen den 22 maj. Läs vår sammanfattning av Christers redogörelse.

Sprid vårt nyhetsbrev

Skicka gärna vidare detta nyhetsbrev till intresserade kollegor. Om de är intresserade av att bli prenumeranter kan de bli det genom att fylla i formuläret längst ned på hemsidan. Där kan man även avanmäla sig.

Nästa nyhetsbrev utkommer i september. Skicka oss gärna tips!

Vänliga hälsningar

Christina Hjorth
projektledare för Cultural Planning Laboratory
christina.hjorth@comhem.se
0705-59 10 03

Intresset för cultural planning växer

Det känns som om intresset för cultural planning bara växer. Ett tydligt tecken på detta var det nordiska nätverksmötet i april. Det präglades av stort engagemang och intresse hos deltagarna. Kanske är tiden mogen för ett genombrott för metoden på bred front.

Vad som är viktigt är att utveckla praxis, att utpröva praktiska arbetsmetoder. Cultural Planning Laboratory kommer att sammanställa de erfarenheter som görs av nätverket i Västra Götaland till en bok som är planerad att utkomma 2013. Att sprida erfarenheter är ju en viktig del av syftet med laboratoriet.

Vi ser redan nu att förankringsarbetet ofta är det som tar lång tid, men det är också helt avgörande om arbetet ska bli framgångsrikt och få genomslag. En annan sak som är tydlig är att man ofta inte är van att arbeta praktiskt tillsammans över sektorsgränserna i kommunerna. Och hur roligt man sen tycker det är när man väl gör det!

Utbildning i metoden var något som efterlystes på det nordiska nätverksmötet. Det finns flera intressenter som är villiga att försöka åstadkomma detta och min gissning är att vi kommer att kunna se ett par initiativ redan nästa år. Jag återkommer till detta längre fram.

Cultural Planning Laboratory är nu inne på sitt tredje år. I februari kommer vi att kunna sammanfatta den första projektperioden. Redan nu har vi börjat planeringen för de kommande tre åren. Vi har märkt att laboratoriet fyller ett behov. Vad framtiden innebär vet vi inte ännu, men metoden behöver utvecklas och de kommuner som arbetar med den behöver stöd både teoretiskt och praktiskt.

Vi får ofta förfrågningar utanför Västra Götalandsregionen om Cultural Planning Laboratory. Just nu funderar vi på hur vi ska kunna tillgodose det behovet.

Nationella nätverksmötet i höst

Nästa nätverksmöte äger rum den 1-2 november på Wiks slott i Uppsala. Det är Kultur i länet, Uppsala landsting, som står som värd för mötet tillsammans med nationella nätverket för cultural planning. Det ger oss möjlighet att åter möta Calle Nathanson, numera kulturchef i Uppsala landsting, som spelat en central roll i arbetet för cultural planning genom sitt tidigare jobb på SKL. Kultur i länet ordnar transport från Uppsala central till slottet. Det blir något att se fram emot i höstmörkret!

Cultural planning i Indien

Petra Scherman och Monica Strandell har arbetat med ett projektarbete på en kurs i restaureringskonst vid Konsthögskolan i Stockholm. Utbildningen har haft som fokus att restaurera och utveckla den gamla stadskärnan i staden Pune i Indien. De föreslår i sin projektrapport att man ska använda cultural planning för att hitta vägar att bevara de gamla krukmakarkvarteren Kumbhar Wada med fokus på de immateriella värden som finns i stadsdelen.

Projektet presenteras på utbildningens slututställning på Galleri Mejan i Stockholm den 30 maj – 10 juni.

Läs projektrapporten om Kumbhar Wada.

Mars 2012

CPL logotyp.

Nyhetsbrev mars 2012

Hej och välkommen till det första nyhetsbrevet från nätverket Cultural Planning Laboratory. Cultural planning är en metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken och nätverket erbjuder kommuner i i Västra Götaland stöd i deras arbete med metoden. För närvarande deltar ett tiotal kommuner, alla fyra kommunalförbund, Västarvet samt Kultur i Väst.

Vi har nyss lanserat en ny version av vår hemsida och vill särskilt tipsa om de intervjuer vi regelbundet gör med intressanta deltagare i nätverket. Senast ut är Britt-Inger Lindqvist, enhetschef på Stadsbiblioteket i Borås och projektledare för den kartläggning som just nu genomförs på Norrby, Borås.

Skicka gärna vidare detta nyhetsbrev till intresserade kollegor. Om de är intresserade av att bli prenumeranter kan de bli det genom att fylla i formuläret längst ned på hemsidan. Där kan man även avanmäla sig.

Nästa nyhetsbrev utkommer i början av juni. Skicka oss gärna tips!

Vänliga hälsningar

Christina Hjorth
projektledare för Cultural Planning Laboratory
christina.hjorth@comhem.se

0705-59 10 03

Alingsås ny medlem i Cultural Planning Laboratory

Alingsås kommun är sedan årsskiftet ny medlem i Cultural Planning Laboratory. Alingsås är bland annat känt för sin ljusfestival och sin många kaféer men det finns många andra kulturella resurser som väntar på att kartläggas i cultural planning-processen. Det är roligt att kunna hälsa Alingsås välkommen till nätverket!

Kommuner i Norrbotten fick information om cultural planning

På ett välbesökt morgonmöte i februari fick kommunerna i Norrbotten veta mer om cultural planning. Det var Christina Hjorth från Cultural Planning Laboratory som föreläste om metoden. Norrbotten upplever en expansion just nu med bland annat nya gruvor och datahallar så intresset för nya metoder som kan hjälpa till att locka människor att flytta norröver är stort.

Hur ser våra nordiska grannländer på cultural planning?

Den 25-26 april får vi vi veta. Då arrrangerar Nationella nätverket för cultural planning och SKL ett tvådagars möte i Göteborg och på Tjörn som har detta som tema.

Dag ett inleds med en föreläsning av Franco Bianchini om hur cultural planning stärker livskvalitetbegreppet i planarbetet. Sedan lyfts det nordiska perspektivet på cultural planning fram med rapporter från Norge, Danmark , Finland och Sverige.

Dag två har nätverket flyttat sig till Tjörn och får på plats höra om hur en cultural planning-process kan gå till. Den dagen innehåller också en workshop där deltagarna får pröva på att arbeta med metoden.

Läs mer om konferensen om cultural planning.

Århus - innehållsrik mapping

Århus kommun har gjort en föredömlig kulturkartläggning inför arbetet med sin kandidatur till att bli Europas kulturhuvudstad 2017. Det är en mapping gjord "by the book" som kan inspirera andra städer och kommuner. På nationella nätverksmötet i april får vi veta mer.

Läs mer om Århus kartläggning.

Kommuner sökes: Engagemang i dag och i framtiden

Varför ligger kommunen här? Vad händer här idag? Hur vill vi att det ska se ut här imorgon? Kultur i Väst, Västarvet och flera kommuner diskuterar nu hur en del av det offentliga rummet, kanske biblioteket eller kulturhuset, kan bli en plats som väcker nyfikenhet och engagemang. Helt i cultural planning-metodens anda.

Vill din kommun också vara med? Kontakta Ulrica Wallin, konsulent på Kultur i Väst.

Ny bok om stadsdelsutveckling

Mångkulturellt centrum i Botkyrka har gett ut en till formatet liten, men innehållsrik bok med titeln ”Stadsdelsdelsutveckling - vad är det?” Författare är Teresa Lindholm som har skrivit en matnyttig bok på 128 sidor som redogör för hur man kan arbeta med stadsdelsutveckling med hjälp av olika metoder. Boken innehåller en liten verktygslåda som beskriver flera av de metoder som vi också använder i cultural planning-arbetet. Här får man reda på allt man behöver veta om hur man praktiskt går till väga.

Boken går att beställa från Mångkulturellt centrum.

Calle Nathansson slutar på SKL

Calle Nathansson, kulturansvarig på Sveriges kommuner och landsting (SKL), har blivit ny kulturchef för Uppsala läns landsting. Calle har lagt ner ett stort jobb på nationella nätverket för cultural planning och även arbetat med mötet i aprll. Det kommer att bli tomt efter honom. Vi gratulerar Uppsala län till ett gott val, önskar Calle lycka till i framtiden, och hoppas att vi möts igen. Då ser vi Calle som aktiv deltagare i nationella nätverket för länet.