Färgelanda

Förändringen - Cultural Planning i Färgelanda kommun

(Nedan följer en presentation av projektet, för senaste nytt, gå till rubriken "Aktuellt" längre ner)

I Färgelanda kommun arbetar vi med metoden Cultural Planning under arbetsnamnet Förändringen - Samhällsutveckling med kulturella förtecken. Kultur används i detta fall i sin bredaste benämning, dvs. allt ifrån matlagning till idrott och ljudkonst ryms i begreppet.

Genom att tillsammans med kommunens invånare, föreningar och näringsliv vill vi kartlägga Färgelanda kommun. Som det ser ut idag, och vad som historiskt präglat det geografiska området. Målet är att hitta fram till en bild som finns djupt under vår vardagliga uppfattning - den bild som gör att vi faktiskt väljer att bo i kommunen.

När vi har en bild av vad Färgelanda kommun egentligen är, eller skulle kunna vara, kan vi på allvar börja det långsiktiga utvecklingsarbetet. Förändringen kommer pågå under en längre tidsperiod. Under resans gång kommer arbetet att knoppa av sig i konkreta projekt och insatser för en bättre kommun, för att till sist landa i en kulturplan. En kulturplan som är framtagen tillsammans med invånare och som genom dem breda definitionen av "kultur" kommer beröra hela kommunen och dess framtid.

Kontaktperson

Krystyna Skjelfoss 0528 56 75 04 krystyna.skjelfoss@fargelanda.se

Jimmy Alm   0528 56 75 07 jimmy.alm@fargelanda.se

Aktuellt

Färgfest arrangerades i Färgelanda kommun sommaren 2011 och är ett samarbete mellan kommun och lokala föreningar, företag och andra organisationer samt global/regional spetskompetens. I år var det över 30 samarbetspartners som genomförde Färgfest och programmet innehöll allt från medeltida bågskytte via dragracebil till experimentell musik från Australien.

---

14 september 2011
Utvärdering av arbetet hittills
Riktad till Välfärdsberedningen, Färgelanda kommun

Bakgrund
Våren 2010 fick Färgelanda kommun erbjudande om att ingå i nätverket Cultural Planning Laboratory (CPL) som är ett regionalt nätverk bestående av 10 kommuner som alla arbetar utifrån metoden Cultural Planning.  17 februari 2010 fick Välfärdsberedningen i Färgelanda kommun i uppdrag att upprätta förslag till strategisk kulturplan. Vilket senare förtydligades i Övergripande verksamhetsplan 2011-2013, där uppdraget formulerades om till ”att arbeta med Cultural Planning som metod”.

Arbetet inledningsvis bestod i att tjänstemän deltog på CPL:s nätverksmöten för att tillgodogöra sig kunskap om hur metoden kan användas. Närvarande på dessa möten var Krystyna Skjelfoss, kultur- och fritidschef, Jimmy Alm, vikarierande kulturassistent, samt Marie Böngren, barn- och ungdomsbibliotekarie. 2011 började även Thomas Lassehag, musikledare på musikskolan att arbeta med Cultural Planning i Färgelanda.

Kort om metoden
Cultural Planning är en metod för att arbeta gränsöverskridande mellan kommunens olika sektorer, näringsliv och civilsamhälle. Metoden är att kartlägga resurser inom kommunen och då framförallt utmana sig själv och se på kommunen med nya glasögon: finns det resurser som ännu inte identifierat som resurser?
   När resurserna kartlagts och sammanställts arbetar man utifrån frågan, hur kan de här resurserna länkas samman för att skapa tillväxt, stolthet eller något annat, beroende på vilken målbilden är.
   Målet för Färgelanda kommun är att utgå ifrån hur verkligheten ser ut och lyfta fram sidor av kommunen som kan komplettera de negativa sidor som får mycket utrymme idag. Utifrån en mer komplett bild av Färgelanda kommun ska vi också identifiera vad vi kan utveckla och förädla för att skapa ekonomisk tillväxt och stolthet över kommunen bland invånarna.

Metoden Cultural Planning handlar inte om tavlor, opera och poesi utan om att få till en samhällsutveckling. För att få fram en kompletterande bild av Färgelanda kommun är det därför av största vikt att arbeta tvärsektoriellt. Gruppen som arbetar med Cultural Planning bör ha kompetens inom allt från stadsplanering, demografi och integration till fastigheter, näringsliv och föreningsverksamhet. Har inte gruppen detta saknas en väsentlig del av de goda förutsättningar som krävs för ett användbart resultat. 

Arbetet hittills
Det utåtriktade arbetet inleddes hösten 2010 med enkäten ”Vackraste och Fulaste platsen i Färgelanda kommun”. Ca 200 personer svarade på enkäten där Sundsbron, följt av Järbo socken och Färgelanda centrum ansågs vara den vackraste platsen. Fabriksområdet i Stigen utsågs till den fulaste, följt av återvinningsstationerna och Höjdenområdet.

Därpå följde ett samarbete med skolorna där alla barn i grundskolan ritade sitt ”Färgelanda kommun”, barnen bjöds på bulle och saft och deras teckningar ställdes ut runtom i biblioteket.

8 december 2010 skedde det första mötet på Dalslands folkhögskola. Ett 20-tal personer från vitt skilda verksamheter (kommun, föreningar, studieförbund, näringsliv och civilsamhälle) var inbjudna och resulterade i livliga diskussioner om resurser och utmaningar i Färgelanda kommun. (För lista på resurser vi lokaliserat hittills, se bifogat dokument.)

Nästa offentliga möte med denna grupp skedde den 8 mars. Huvudsyftet var att diskutera ett alternativt namn till ”Cultural Planning” som hade fått mycket kritik, framförallt hade kritiken gällt att namnet var på engelska. Vi lyckades inte enas under mötet om namn men vi tjänstemän som var närvarande på mötet (Krystyna Skjelfoss, Thomas Lassehag, Jimmy Alm) fick mandat att fastställa ett nytt namn för arbetet med Cultural Planning. Det nya namnet blev ”Förändringen” med underrubriken ”Samhällsutveckling med kulturella förtecken”.

Nästa steg var att fokusera på några av kommunens tätorters specifika resurser. En mötesturné inleddes den 31 mars i Stigens Folkets hus och med två veckors intervall genomfördes offentliga möten i Ödeborg, Högsäter, Järbo och Färgelanda.
   Sammanfattningsvis var uppslutningen på mötena under förväntan, samtidigt som diskussionerna med de invånare som kom var värdefulla. En möjlig analys av mötesturnén är att ”Förändringen” i nuläget inte är attraktivt för invånarna i kommunen att delta i eftersom projektet inte är tillräckligt konkret. Åtgärden för att bemöta detta är förslagsvis att avvakta med ytterligare offentliga möten tills arbetet nått ett stadium då konkreta sakfrågor finns att diskutera. Samtidigt bör processen vara transparent och inbjuda till deltagande om så önskas.

Vägen framåt
Tanken från tidigt stadium var att strukturera arbetet inom följande grupper: Styrgrupp, bestående av politiker, kommunchef och sektorschefer; Arbetsgrupp, bestående av tjänstemän från kommunens alla sektorer samt nyckelpersoner inom civilsamhället; Referensgrupp, bestående av de som kan bidra med kunskap och information om Färgelanda kommun.

Dessvärre har det visat sig svårt att få till denna struktur. En yttre anledning har varit turbulensen inom kommunen. En inre att vi inte har lyckats förankra arbetssättet tvärsektoriellt.

Eftersom det är av yttersta vikt för metoden Cultural Planning att arbetet sker tvärsektoriellt befinner vi oss nu i ett skarpt läge. Antingen så behövs det tydliga direktiv att Färgelanda kommun ska arbeta med metoden Cultural Planning, eller så avslutar vi arbetet med Cultural Planning på grund av att rätt förutsättningar saknas.

Vid tangenterna:
Jimmy Alm, kulturassistent
20110914 

Senast uppdaterad 4/11 2011

Mer information